Inter-Governmental Commission for the Implementation of the Multilateral Agreement on Transport - Continuation

  • Mode: Multimodal
  • Country: Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkmenistan, Turkey, Ukraine, Uzbekistan
  • Budget: 1,050,000 Euro
  • Period: 12.2000 - 12.2001