Maritime Training in Baku Port

  • Mode: Maritime
  • Country: Azerbaijan
  • Budget: 1,350,000 Euro
  • Period: 11.1995 - 10.1997