Railways Tariffs and Timetable

  • Mode: Rail
  • Country: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan
  • Budget: 1,500,000 Euro
  • Period: 06.1996 - 02.1998