TRACECA Trade Facilitation

  • Mode: Multimodal
  • Country: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan
  • Budget: 980,000 Euro
  • Period: 02.1996 - 07.1997